Luyện tập: Anken và Ankađien

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
169
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Anken và Ankađien

Mô tả BST Luyện tập: Anken và Ankađien

Hoá là môn thi tự luận. Để đạt được điểm tối đa ngoài thông minh, nhanh nhẹn còn cần có sự chắc chắn và cẩn thận nữa. Hy vọng sau khi tham khảo và làm quen với các dạng toán có trong BST Luyện tập: Anken và Ankađien sẽ giúp các em học sinh giành trọn vẹn 1 điểm phần này!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Anken và Ankađien

Dưới đây là đoạn trích Luyện tập: Anken và Ankađien được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

 I. LÝ THUYẾT
Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân (kể cả đồng phân hình học) có cùng công thức phân tử là C5H10.
A. 12 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 2. Tên theo danh pháp quốc tế của chất (CH3)2CHCH=CHCH3 là:
A.1-Metyl-2-isopropyleten B.1,1-Đimetylbuten-2
C. 1-Isopropylpropen D.4-Metylpenten-2
Câu 3. Trong các công thức cấu tạo:
(I)CH3CH2CH=CHCH3 (II) CHBr=CHBr (III) CH2= CHCH2CH3
(IV) HOOC-CCl=CHBr (V)CH3CH=C(CH3)2
Công thức cấu tạo có đồng phân cis – trans là:
A.III, IV. B.I, II, III. C.I, II, IV. D.I, II, IV, V
Câu 4. Chất 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 có số đồng phân cis, trans là:
A. 2 B.3 C. 4 D. 5
Câu 5. Cho các mệnh đề:
(I).Anken và ankađien là đồng đẳng của nhau vì đều có liên kết đôi trong phân tử.
(II).Ankađien và ankin là đồng phân của nhau.
(III).Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có liên kết đôi trong phân tử.
(IV).Ankađien là hiđrocacbon có nhiều liên kết đôi trong phân tử.
(V).Anken và ankađien đều làm mất màu dung dịch nước brôm.
Những mệnh đề đúng là:
A. I,IV,V B. II,III,IV C. I,II,III D. I,IV,V
Câu 6. Những chất nào sau đây không phải là đồng phân của ba chất còn lại
A.2-metylbut-1-en B.2-metylbut-2-en
C.3-metybut-1-en D.2,3-đimetylbut-2-en
Câu 7. (2009A): Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
A. xiclohexan. B. xiclopropan. C. stiren. D. etilen.
Câu 8. (2011B): Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là
A. 8. B. 7. C. 9. D. 5.
Câu 9. (2007A): Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en. B. propen và but-2-en.
C. eten và but-2-en . D. eten và but-1-en.
Câu 10. Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh ra sản phẩm chính là 2-Clo-3-metyl butan. Hiđrocacbon này có tên gọi là:
A. 3-Metyl buten-1 B. 2-Metyl buten-1
C. 2-Metyl buten-2 D. Một anken khác
Câu 11. Đem hỗn hợp các đồng phân mạch hở của C4H8 cộng hợp với H2O (H+, to) thì thu được tối đa số sản phẩm cộng là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 12. Etilen có lẫn các tạp chất SO2, CO2, hơi nước. Có thể loại bỏ các tập chất bằng cách nào dưới đây:
A.Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch brôm dư và bình đựng CaCl2 khan.
B.Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch natri clorua dư.
C.Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch NaOH đặc
D.Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch brôm dư và H2SO4 đặc.

 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Luyện tập: Anken và Ankađien. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản