Luyện tập: Ankin

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 12 tài liệu

0
590
lượt xem
20
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Ankin

Mô tả BST Luyện tập: Ankin

Bổ sung bộ sưu tập Luyện tập: Ankin này vào tài liệu học tập của mình các bạn học sinh nhé. Tham khảo bộ sưu tập này học sinh dễ dàng nắm được lý thuyết tổng quát và các dạng bài tập quan trọng. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ bổ ích dành cho các bạn học sinh trong việc học và ôn thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Ankin

Dưới đây là đoạn trích Luyện tập: Ankin được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1: C4H6 có bao nhiêu đồnng phân mạch hở ?
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Câu 3: Có bao nhiêu đ/p ankin C5H8 tác dụng được với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa
A. 3 B.2 C. 4 D.1
Câu 4: Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân phản ứng với dd AgNO3/NH3.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6
Câu 5: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Câu 6: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :
Tên của X là
A. 4-metylpent-2-in. B. 2-metylpent-3-in.
C. 4-metylpent-3-in. D. 2-metylpent-4-in.
Câu 7: 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dd Br2 2M . CTPT X là.
A. C5H8 . B.C2H2 . C. C3H4 . D. C4H6 .
Câu 8: X là một hiđrocacbon không no mạch hở. một mol X có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom trong nước. X có % khối lượng H trong phân tử là 10% . CTPT X là:
A. C2H2 B. C3H4 . C. C2H4. D. C4H6 .
Câu 9: X là một hiđrocacbon mạch hở , chất khí ở đktc. Hiđro hoá hoàn toàn X thu được hiđrocacbon no Y có khối lượng phân tử gấp 1,1 lần khối lượng phân tử X. CTPT X là:
A. C2H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C3H6.
Câu 10: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrôcacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin,anken,ankan) .Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brôm .Phát biểu nào dưới đây đúng
A. X có thể gồm2 ankan B. X có thể gồm2 anken
C. X có thể gồm1 ankan và 1 anken D. X có thể gồm1 anken và một ankin
Câu 11: Một hỗn hợp X nặng 4,8 g gồm một ankin A và H2 (trong đó H2 có thể tích bằng 8,96 lít ở đktc) .Cho hỗn hợp đi qua Ni to ,phản ứng hoàn toàn ta được hỗn hợp khí Y có dY/ X = 2,5.Tìm CTPT và khối lượn của A,tính số mol H2 phản ứng
A. C3H4 = 4g và 0,2 mol H2 B. C2H2 = 4g và 0,2 mol H2
C. C2H2 = 3,6g và 0,16 mol H2 D. C3H4 = 2g và 0,3 mol H2.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm 1 ankin ở thể khí và Hiđrô có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,425. Nung nóng hh X với xúc tác Ni để phản ứng hoàn toàn thu được hh khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,8. Cho Y đi qua bình đựng dd Brôm dư, khối lượng bình tăng lên bao nhiêu gam:
A. 8 B. 16 C. Bình Br2 không tăng D. Không tính được
Câu 13: Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có dX/H2 = 5,8 .Dẫn 1,792 lít A(đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp Y .Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dY/H2 là :
A. 40% H2; 60% C2H2 ; 29 . B. 40% H2; 60% C2H2 ; 14,5
C. 60% H2; 40% C2H2 ; 29 D. 60% H2; 40% C2H2 ; 14,5
Câu 14: Một hỗn hợp gồm êtilen và axêtilen có thể tích 6,72 lit(đktc).Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brôm dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn,lượng brôm phản ứng là 64 g .Thành phần % về thể tích khí êtilen và axêtilen lần lượt là :
A. 66% và 34% B. 65,66% và 34,34% C. 66,66% và 33,34% D. Kết quả khác
Câu 15: Cho 10 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2 .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Thể tích của CH4 và C2H2 trước phản ứng là :
A. 2 lít và 8 lít B. 3 lít và 7 lít C.4 lít và 6 lít D. 2,5 lít và 7,5 lít  

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Luyện tập: Ankin trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản