Lý thuyết về Ancol Phenol

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 7 tài liệu

0
435
lượt xem
14
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết về Ancol Phenol

Mô tả BST Lý thuyết về Ancol Phenol

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Lý thuyết về Ancol Phenol đến quý thầy cô giáo và các em học sinh. Bao gồm các tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh trong trường phổ thông. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết về Ancol Phenol

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Lý thuyết về Ancol Phenol:

1. Định nghĩa: là hchc mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với C no
(nếu –OH liên kết trực tiếp với C thơm => phenol
nếu –OH liên kết trực tiếp với C không no => anhcol không bền => chuyển hoá thành anđehit (nếu C mang = là CI , xeton nếu C mang = là CII)
Note: chỉ có C2H2 + H2O ----> CH¬¬3CHO (mọi ankin khác cộng H2O đều cho xeton)

2. Phân loại: có 3 cách phân loại
- Dựa vào gốc H-C => no, không no, thơm
- Dựa vào bậc của ancol => ancol bậc I, bậc II, bậc III (phân biệt bậc của ancol khác với bậc của amin)
- Dựa vào số nhóm –OH => ancol 1 chức, 2 chức, 3 chức vd: etanol, etilenglycol, glyxerol

3. Đồng phân và danh pháp:
* Đối với ancol no, đơn, hở
+ Từ 2 C trở lên => đồng phân ete vd: C2H5OH và CH3OCH3
+ Từ 3 C trở lên => đồng phân bậc của ancol vd: C3H7OH
CH3CH2CIH2OH: ancol n-propylic
CH2CIIH(OH)CH3: ancol iso-propylic
+ Từ 4 C trở lên => có thêm đồng phân mạch C vd: C4H9OH (4 = 4+0 = 3+1 chỉ nói về mạch C)
4+0: CI – CII – C – C
(n-) (sec)
3+1: CH3 – CH(CH2) – CIH2 – OH (iso)
CH3 – CII H(OH)(CH3) – CH3 (tert)
* Danh pháp: 2 cách
- Tên thông thường = ancol + tên gốc H-C tương ứng + “ic” vd: CH3OH: ancol metylic
ancol tertbutyic
- Tên thay thế = tên H-C tương ưng + số chỉ vị trí + “ol”
Note: tên riêng của phenol
C6H5OH: phenol
C6H4(CH3)(OH): o-,m-,p- crezol
- Ancol đa chức: tên thay thế: etanđiol, etilenglycol, glyxerol, propan-1,2-điol

4. Dãy đồng đẳng:
- Dãy đđ ancol no, đơn, hở: CnH2n+2O (n >= 1) hay CnH2n+1OH hay R-OH
(ete no, đơn, hở: CnH2n+2O (n>=2)
- Khi đốt cháy: CnH2n+2Oz -> nCO2 + (n+1)H2O
nH2O > nCO2
nhchc = nH2O – nCO2 note: Oz không ảnh hưởng tới nCO2 và nH2O vd: CnH2n+2O2 , CnH2n+2O3¬
- Khi phản ứng với Na/K: R-OH + Na -> RONa + ½ H2
=> nancol = 2nH2 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Lý thuyết về Ancol Phenol. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản