Mẫu đơn cải thiện điểm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 16 tài liệu

0
186
lượt xem
0
download
Xem 16 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn cải thiện điểm

Mô tả BST Mẫu đơn cải thiện điểm

Mẫu đơn cải thiện điểm được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn cải thiện điểm

Cùng tham khảo mẫu Mẫu đơn cải thiện điểm dưới đây của thư viện eLib!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày…….tháng…….năm 20…..

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm

Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./……...
Mã số sinh viên:…….................................Lớp học phần..........................
Lớp sinh viên:……….........................Khoa:………......................………
Trong năm học 20.....- 20...... em đã hoàn thành điểm các học phần theo thời khóa biểu của năm học. Tuy nhiên một số học phần chưa đạt kết quả như mong muốn.
Căn cứ Quy chế về đào tạo theo tín chỉ đã ban hành và kế hoạch đào tạo của Nhà trường em muốn đăng ký học cải thiện một số học phần trong học kỳ hè. Em viết đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo cho phép em được đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ hè một số học phần sau:
TT            Tên học phần         Số tín chỉ             Điểm HP đã đạt
1
2
3
4
5

Học phí học cải thiện điểm: .............TC x.........................đ/TC =
Bằng chữ:...................................................................................................
(Sinh viên trực tiếp nộp tiền học phí học lại tại bộ phận tài vụ trường ở tuần học đầu tiên. Nếu không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học)

Em xin hứa sẽ tuân theo kế hoạch học tập đã đăng ký với Nhà trường và nộp học phí học cải thiện điểm đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Em xin chân thành cảm ơn. 

Đồng bộ tài khoản