Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 2 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp

Đến với các mẫu Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Mẫu đơn đăng ký thực hiện tốt nghiệp dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN LUẬN VĂN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa Phát triển Nông thôn
- Bộ môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên : Mã số sinh viên:
Là sinh viên lớp : (HG…………...) khóa .....(20 - 20 )
Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại Học Cần Thơ.
Số tín chỉ tích lũy Điểm trung bình tích lũy:
Theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tôi có đủ điều kiện để thực hiện các học phần tốt nghiệp. Sau khi tìm hiểu các đề tài, tự xét năng lực và được tư vấn chuyên môn , tôi xin đăng ký thực hiện đề tài
Luận văn  Tiểu luận
Thời hạn thực hiện: học kỳ năm học 200 - 201 đến học kỳ …..năm học……………
Tên đề tài:
Do TS/ThS/KS/CN.................... hướng dẫn

Nguồn kinh phí: tự túc  hỗ trợ  kết hợp tự túc và hỗ trợ

………….., ngày tháng năm
Ý kiến của Bộ môn Sinh viên đăng ký
  đồng ý  không đồng ý (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 đồng ý  không đồng ý


 

Đồng bộ tài khoản