Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo

Mô tả BST Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo

Cùng tham khảo mẫu Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo dưới đây của thư viện eLib!

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập- Tự do- hạnh phúc


……(3), ngày tháng năm 200…(4)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO

UBND xã ... xác nhận:
- Anh (chị)
- Sinh ngày …….tháng …… năm
- Hộ khẩu thường trú
- Là con (em) ông (bà)
- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm
- Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý
- Số thứ tự ……… trong sổ theo dõi năm ……..Mã số ………. (nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) …………………………………… theo quy định ./.

Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

Ghi chú:
(1) Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
(2) Tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện.
(3) Địa danh xã.
(4) Năm ban hành.
(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
 

Đồng bộ tài khoản