Mẫu đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 15 tài liệu

0
410
lượt xem
0
download
Xem 15 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục

Bạn muốn nhận các ưu đãi giáo dục, bạn muốn nhận được các chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với người có công. Đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục sẽ giúp bạn đăng ký nhận hỗ trợ để giúp quá trinh học tập của bạn được thuận tiện hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục

Tải về Mẫu đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục để đăng ký nhận các ưu đãi, chính sách hỗ trợ dành cho người có công

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ  ưu đãi giáo dục, đào tạo)

Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)……..........................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………………….........
Số hồ sơ: …………………………………………………………..............................
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)……………........
Tỉnh (thành phố)……....................................................................................................
Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...…...................
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):………………......
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:
STT Họ và tên (5)                                      Ngày, tháng, năm sinh                         Quan hệ với người có công
1
2

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai trên là đúng.

Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu) ……., ngày...tháng... năm......

Người khai
(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2) - Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Đồng bộ tài khoản