Mẫu đơn xin học lại

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 42 tài liệu

0
1.281
lượt xem
1
download
Xem 42 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học lại

Mô tả BST Mẫu đơn xin học lại

Có nhiều lý do kiến cho việc học của bạn bị trì hoãn vì vậy bạn có thể sử dụng Mẫu đơn xin học lại để đăng ký nguyên vọng tiếp tục học của mình với các đơn vị đào tạo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học lại

Mẫu đơn xin học lại và nhiều mẫu đơn khác trong ngành giáo dục sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:…………………………………………………..

Tôi tên: Mã số sinh viên:
Ngày sinh: Hiện đang học lớp (ngành):
Khóa: Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.................. …………..
Hộ khẩu thường trú:
Trong năm học Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học học kỳ.
Vì lý do và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày….tháng……năm ……
Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.
Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

…, ngày ….. tháng …..năm 200
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 


Xác nhận của địa phương
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

 

 


Ý kiến của khoa

Đồng bộ tài khoản