Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 8 tài liệu

0
114
lượt xem
0
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

Mô tả BST Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP
GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:..................
- Trường......................................................................
- Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.

Tên tôi là (1)……………..…………………..…….. nam (nữ)…………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………
Nguyên quán:………………………………………………………………..
Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2):.................................................................
.........................................................................................................................
Có con (hoặc bản thân) tên là:
Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3): …………………………………... …………………………………………………………………Hiện đang học tại lớp: ……… trường:………………... khoá học:………….
Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qui định và chế độ hiện hành.
......, ngày..... tháng.... năm....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng trạm y tế cấp xã (đối với người tàn tật)


(Ký tên và đóng dấu) Xác nhận của UBND cấp xã
học sinh....................................................
đúng là đối tượng......................................
như đã trình bày trong đơn.
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
+ (1): Ghi rừ họ tờn bằng chữ in hoa cú dấu.
+ (2): Ghi rừ địa chỉ cụ thể (thôn, xó, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố).
+ (3): Ghi rừ loại đối tượng chính sách:
* Học sinh là người tàn tận;
* Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo;
* Học sinh mồ côi;
* Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo;
* Học sinh thuộc diện hộ.

Đồng bộ tài khoản