Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
60
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mô tả BST Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

Phụ lục II
PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên nhiệm vụ:

2. Cấp : Nhà nước Bộ Tỉnh,Thành phố Cơ sở
3. Mã số đề tài (nếu có): ..............................Thuộc Chương trình (nếu có): .........................................
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: ………………………………………..……………................................
Địa chỉ:…………………………………………………...................................................................
Điện thoại: ………………………………………
5. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì: ………………………………………………......................
Địa chỉ: ……………………..…………………………...................................................................
Điện thoại: ………………………………………
6. Tổng kinh phí (triệu đồng): ………....................................................
Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): ……………………………….....
7. Thời gian thực hiện: ......... tháng, bắt đầu từ tháng: .........../............ kết thúc: .........../............
8. Chủ nhiệm nhiệm vụ :
Họ và tên:……………………………………...................
Học hàm, học vị: ……………………… Giới tính: Nam Nữ
Địa chỉ:……………………………………………………......................................
Số điện thoại di động:…………………………………E-mail…………………………………
9. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu (ghi họ tên, học hàm và học vị):
10. Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số.........
ngày..............tháng.............năm.................của......................................................................................
11. Họp nghiệm thu chính thức ngày........tháng......năm...........tại................................
12. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):
12.1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): ...........................…...
12.2. Phụ lục (quyển + bản điện tử): ……………………………………
12.3. Báo cáo các chuyên đề nghiên cứu: ……………..(bản điện tử)
12.4. Báo cáo đề tài nhánh (nếu có): ………………….(bản điện tử)
13.5. Bản đồ (nếu có): ....................................quyển (tờ)
12.6. Bản vẽ (nếu có): ……………………….. quyển (tờ)
12.7. Ảnh (nếu có): ………………………….quyển (chiếc)
12.8. Khác:
13. Ngày.......tháng..........năm...........đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
14. Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Ghi rõ họ tên, học hàm học vị và ký)
 15. Xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ
(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Đồng bộ tài khoản