Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn

Mô tả BST Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn

Tham khảo BST Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày l8/7/2003 của Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đợi học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ ch­ương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình dộ đại học bao gồm 8 ch­ương trình khung (của 8 ngành) sau:
1. Ngành Triết học, trình độ đại học;
2. Ngành Ngôn ngữ­ học, trình độ đại học;
3. Ngành Văn học, trình độ đại học;
4. Ngành Hán Nôm, trình độ đại học:
5. Ngành Lịch sử, trình độ đại học;
6. Ngành Việt Nam học, trình độ đại học:
7. Ngành Đông ph­ương học, trình độ đại học;
8. Ngành Quốc tế học, trình độ đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ ch­ương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học kèm theo quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ đào tạo 8 ngành trên ở trình độ đại học.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học xây dựng các ch­ương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ông/bà Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản