Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Tham khảo BST Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 01/2008/QĐ-BGDĐT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, các cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản