Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
207
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Mô tả BST Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Xem và download Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản