Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
63
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở

Mô tả BST Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 03/2002/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình Trung học cơ sở. Mời quý thầy cô tham khảo:

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 03/2002 / Q§ -BGD§T CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Về việc: Ban hành Chương trình Trung học cơ sở

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ vào Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục ;
- Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT- TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thẩm định Chương trình Trung học cơ sở các môn học;
- Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quốc gia Chương trình Trung học cơ sở;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Trung học cơ sở (gồm Phần chung và Chương trình chi tiết của 19 môn học) áp dụng thống nhất trong cả nước theo tiến độ quy định trong Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí. Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG
- Như điều 3 Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản