Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Mô tả BST Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiểu học;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 theo Chương trình tiểu học đã ban hành tại Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thiết bị trong bản Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 tính cho một lớp.
Điều 2. Các giáo viên dạy lớp 3 có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị dạy học theo danh mục đã ban hành.
Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường, các cơ quan quản lý giáo dục tiểu học mua sắm, tự làm, sưu tầm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học kể từ năm học 2004-2005.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các Vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản