Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Mô tả BST Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Các văn bản, biểu mẫu mới nhất được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 03/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ III CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỔ TÚC VĂN HÓA, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học phối hợp với các đơn vị hữu quan hướng dẫn thực hiện.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Các trường Đại học sư phạm, Khoa sư phạm, Trường Cao đẳng sư phạm, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản