Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT

Mô tả BST Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT. BST này, sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 04/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường THPT dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 04/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG"
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Chỉ thị số 30/1998/CT-TTg ngày 01/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học;
Căn cứ Quyết định số 4331/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 27/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa trung học phổ thông;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, ông Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường Trung học phổ thông" làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa và xác định các điều kiện cần thiết cho việc đổi mới chương trình giáo dục Trung học phổ thông.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản