Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở

Mô tả BST Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở

Xem và download Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05-11-2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18-7-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ BGD&ĐT ngày 11-7-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đồng bộ tài khoản