Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
76
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Mô tả BST Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Đây là Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Thư viện eLib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Theo đề nghị cùa Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản