Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ”

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ”

Mô tả BST Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ”

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ” dưới đây nhé! Các tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ”

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 05/2001/QĐ-BGD&ĐT Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ” dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non” toàn quốc lần thứ III - năm 2001 (Thi diễn các thể loại : Ca - Múa - Nhạc)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Căn cứ Quyết định số 29/CP ngày 30/9/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- Căn cứ vào Nghị định 87/CP ngày 12/2/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
- Căn cứ vào Thông tư liên Bộ 18/TTLB-VHTT-GD&ĐT của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong trường học.
- Theo đề nghị của bà Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non” toàn quốc lần thứ III - 2001 với hình thức thi diễn các thể loại : Ca - Múa - Nhạc.
Điều 2. Ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non” toàn quốc lần thứ III - năm 2001 kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non” toàn quốc lần thứ III ở cấp Trung ương bằng kinh phí tuyên truyền của Bộ năm 2001.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT/BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG
- Như điều 4
- Công báo
- Lưu : VP (HC-PC)
Vụ GDMN
Lê Vũ Hùng

Đồng bộ tài khoản