Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
89
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mô tả BST Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tham khảo BST Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản