Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Mô tả BST Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Các văn bản, biểu mẫu mới nhất được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h¬ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2094/BLĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 6 năm 2007;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản