Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
135
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Mô tả BST Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

BST Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện theo các nghị định, nghị quyết ban hành trước đó. Hi vọng, các tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/203a về việc ban hành Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/20021/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu họchọc và Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Bản Quy định này được sử dụng trong việc biên soạn, biên tập sách giáo khoa viết theo Chương trình các môn học ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (được ban hành theo các Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001, số 03/2002/ QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2002 và số 47/2002/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). .
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Giám đốc Nhà xuất bản Giao dục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng
ĐẶNG HUỲNH MAI

Đồng bộ tài khoản