Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Mô tả BST Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Tham khảo Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thư viện eLib mong BST Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 07/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết đinh này thay thế các Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Quyết định số 04/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ có trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản