Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Mô tả BST Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên eLib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng quy chế tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia để xem.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Thay toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" có trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 bằng cụm từ "Vụ Giáo dục trung học".

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau:

3. Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 11. Hội đồng xét đề nghị và đoàn kiểm tra.

1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét đề nghị).

a. Thành phần.

- Chủ tịch: Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh

- 02 Phó chủ tịch:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm thường trực)

+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh.

- Các uỷ viên của Hội đồng: Là đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.

b. Thẩm quyền thành lập:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị.

c. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác kiểm tra phục vụ cho việc xét công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Xét chọn trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đồng bộ tài khoản