Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT

Mô tả BST Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 09/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS & THPT. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 09/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 26/2/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc THCS và Bổ túc THPT,
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06 / 1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1) Sửa đổi Điều 3 như sau:
"1. Thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông được tổ chức thống nhất trong cả nước, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi năm một kỳ . Ngày thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể trong biên chế năm học.
2. Thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở được tổ chức thống nhất trong từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi năm hai kỳ. Ngày thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định và thông báo tới người học ngay từ đầu năm học."
2) Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:
"4- Bằng tốt nghiệp tiểu học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh dự thi Bổ túc trung học cơ sở; bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông hoặc bổ túc) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông."
3) Sửa đổi Điều 9 như sau:
"1- Thí sinh dự thi đủ các môn thi quy định trong kỳ thi, nếu không đỗ và không bị kỷ luật huỷ kết quả của cả kỳ thi thì những môn thi đạt từ điểm 5 trở lên được baỏ lưu (gọi là điểm bảo lưu) cho kỳ thi tiếp ngay sau đó và chỉ cho kỳ thi ngay sau đó mà thôi.
2- Các thí sinh có điểm bảo lưu, được dự thi một trong hai cách:
a) Hoặc thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi.
b) Hoặc chỉ thi các môn thi không có điểm bảo lưu ở kỳ thi ngay trước đó, kể cả môn thi mà kỳ thi trước không phải thi nhưng Bộ quy định trong kỳ thi này."
4) Sửa đổi Điều 11 như sau
"Để được công nhận tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở hoặc Bổ túc trung học phổ thông thí sinh phải đạt một trong hai điều kiện sau đây:
1- Dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi, đạt trung bình cộng điểm thi các môn từ 5 trở lên, không có điểm 0
2- Chỉ dự thi các môn phải thi lại thì trung bình cộng các điểm bảo lưu và các điểm thi lại đạt từ 5 trở lên. Điểm các môn thi lại không có điểm 0."
5) Sửa đổi Điều 53 như sau:
"Việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên là công chức tham gia kỳ thi tốt nghiệp thực hiện theo Nghị định 97/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 /11/1998 về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức và Thông tư 05/1999/TT-TCCP ngày 27/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
Việc thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên không phải là công chức tham gia kỳ thi tốt nghiệp thực hiện theo qui định của hợp đồng lao động và luật pháp hiện hành."
6) Sửa đổi Điều 54 như sau:
"Việc áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định ở Điều 53 tuỳ thuộc mức độ khuyết điểm và tác hại do khuyết điểm đó gây ra. Cụ thể là:
1. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với những trường hợp phạm khuyết điểm do thiếu tinh thần trách nhiệm song chưa gây tác hại lớn:
- Không có mặt tại Hội đồng thi đúng thời gian quy định.
- Làm việc riêng trong khi coi thi.
2. Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với những trường hợp phạm khuyết điểm gây ra tương đối nghiêm trọng đến kết quả thi:
- Làm thất lạc hồ sơ thi, khiến một thí sinh mất quyền dự thi hoặc mất bài thi của một thí sinh, khiến hội đồng thi không xác định được kết quả thi của thí sinh đó.
- Chấm bài thi không chính xác so với hướng dẫn chấm của Hội đồng tuyển chọn và ra đề thi.
- Dung túng cho thí sinh đem tài liệu vào phòng thi, nhìn bài, chép bài của nhau trong khi thi.
- Cộng sai, cộng sót điểm thi làm sai lệch kết quả thi của thí sinh.
- Không chấp hành sự phân công của Chủ tịch hội đồng.
3. Hình thức kỷ luật hạ bậc lương được áp dụng đối với những trường hợp:
- Giải bài và chuyển cho thí sinh lúc đang thi.
- Chuyển nội dung đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi.
- Ra đề thi sai kiến thức cơ bản hoặc ngoài phạm vi chương trình phải tổ chức thi lại.
- Cố tình chấm bài thi không đúng quy định của hướng dẫn chấm thi.

Đồng bộ tài khoản