Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
59
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học

Mô tả BST Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 09/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ "TUYỂN CHỌN, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 37/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 09 năm 1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học" và Quyết định số 2464/GD-ĐT ngày 01/08/1997 về việc "Ban hành Mục tiêu đào tạo, Kế hoạch đào tạo và Chương trình các môn học áp dụng tạm thời cho các trường dự bị đại học dân tộc".

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường, khoa dự bị đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản