Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu

Mô tả BST Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu

Đây là Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các văn bản, thông tư, quyết định ,...tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu để xem.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀO MỤC I VÀ MỤC III CỦA TIÊU CHUẨN BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP này 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào mục I và III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ Giáo dục quốc phòng chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý việc sản xuất và cung ứng hai loại thiết bị này. Các cơ quan quản lý giáo dục căn cứ Quyết định này để kiểm tra và chỉ đạo quá trình thực hiện việc mua sắm và đầu tư thiết bị dạy học.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đồng bộ tài khoản