Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế

Mô tả BST Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế

Tham khảo Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế

Thư viện eLib mong BST Quyết định 10/2007/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo kết quả thẩm định của Hội đồng xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế- quản trị kinh doanh ngày 05 tháng 8 năm 2006;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng, bao gồm hai chương trình khung của hai ngành sau:
1. Ngành Tài chính- Ngân hàng;
2. Ngành Hệ thống thông tin quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo hai ngành trên.
Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và trường cao đẳng xác định chương trình giáo dục của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 

Đồng bộ tài khoản