Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Mô tả BST Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

BST Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác, hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng quy định. Hi vọng, các thông tư này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Cùng tham khảo Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam dưới đây của thư viện eLib!

QUYẾT ÐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NÐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;
Căn cứ Quyết định số 251/QÐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Ðào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học; Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản