Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Mô tả BST Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT

Quyết định 1021/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế , Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản