Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Mô tả BST Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 29/01/2001 VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 09/4/2002 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2003/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 09/4/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 và Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 2. Kỳ thi tuyển sinh
Hàng năm, các đại học, trường đại học và học viện (dưới đây gọi chung là trường đại học) có tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ từ 20 trở lên được tổ chức tại cơ sở mình một kỳ thi tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh vào tháng 5 hoặc tháng 9. Các cơ sở lực chọn thời gian thi phù hợp và báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lịch thi cụ thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.
Các trường đại học có tổng chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ dưới 20 và các viện nghiên cứu khoa học phải gửi thí sinh của mình đến dự thi tại các trường đại học đủ điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh và có tuyển sinh những chuyên ngành phù hợp. Việc thi môn chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu của thí sinh nghiên cứu sinh có thể được tổ chức tại cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh đó.
Các trường đại học có tổng chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ trên 250 có thể tổ chức thi tuyển 2 lần trong năm. Chỉ tiêu tuyển sinh của 2 lần phải được thông báo công khai trong thông báo tuyển sinh lần đầu.
Thủ trưởng các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm ra thông báo tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh sau đại học của cơ sở mình theo quy định của Quy chế này”.
2. Điểm a khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Về văn bằng: người dự thi đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành này phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng; đã qua chương trình bổ túc kiến thức của chuyên ngành dự thi. Chương trình bổ túc kiến thức này do cơ sở đào tạo quy định”.
3. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau :
“2. Trong mổi kỳ thi, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển vào một cơ sở đào tạo và một chuyên ngành đào tạo”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đồng bộ tài khoản