Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Mô tả BST Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên eLib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng quy chế tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 11/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông để xem.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2002/QĐ-BGDĐTNGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2002 VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2004/QĐ-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2004, QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2005/QĐ-BGDĐT NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2005, QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 13/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005, Quyết định số 19/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3, như sau:
“3. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần hai.”
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 9, như sau:
“3. Điểm khuyến khích quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 9 của Quy chế này được bảo lưu trong cấp học và được cộng điểm khuyến khích khi thí sinh dự thi.”
3. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 16, như sau:
“g) Nếu đề thi tự luận có từ 02 câu hỏi trở lên thì phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi vào đề thi. Điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 10.”
4. Sửa đổi khoản 3 Điều 19, như sau:
“3. Thư ký và ủy viên là chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo hoặc là cán bộ, giáo viên của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Số lượng thư ký và ủy viên do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định”.
 

Đồng bộ tài khoản