Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Mô tả BST Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Các quy định được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp trong BST Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các quy định, biết cách thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung các ngành đào tạo ĐH, CĐ thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 12/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, của cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ báo cáo của các Hội đồng ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ được thành lập theo các Quyết định số 3704/QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 28-9-1999, số 5995/ QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 29-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 2588/YT/K2ĐT ngày 10-4-2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành chương trình khung của các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ gồm (văn bản kèm theo):
1. Chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa hệ chính qui, 6 năm;
2. Chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa, 4 năm (hệ chuyên tu cũ);
3. Chương trình đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền, 6 năm;
4. Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, 6 năm;
5. Chương trình đào tạo Dược sĩ, 5 năm;
6. Chương trình đào tạo Dược sĩ, 4 năm (hệ chuyên tu cũ);
7. Chương trình đào tạo Cử nhân y tế công cộng, 4 năm;
8. Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, 4 năm;
9. Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học, 4 năm (cho 4 chuyên ngành: Xét nghiệm, Vật lý trị liệu, Kỹ thuật hình ảnh, Phục hình răng);
10. Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng.
Điều 2: Chương trình này được áp dụng trong các trường đại học, cao đẳng khối y, dược và các khoa y thuộc các trường đại học từ năm học 2001- 2002;
Điều 3: Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng chương trình chi tiết cho các ngành đào tạo, chỉ đạo việc biên soạn và phê duyệt các giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập;
Điều 4: Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khối y, dược, Hiệu trưởng các trường đại học có khoa y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Lưu VP, Vụ ĐH.
K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Vũ Ngọc Hải

Đồng bộ tài khoản