Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Mô tả BST Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp trong BST Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các quy định, biết cách thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định 12/2002/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong
Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ;
- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 và Quyết định số 06/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau :
“ 2. Môn thi : Tiếng Việt và Toán. Thời gian làm bài (không kể thời gian giao đề, chép đề) cho mỗi môn thi là 60 phút, thời gian nghỉ giữa hai môn thi là 45 phút.
3. Kỳ thi được tổ chức trong một buổi theo ngày thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Biên chế năm học.”
Điều 2 : Quyết định này được áp dụng từ năm học 2001-2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3 : Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đồng bộ tài khoản