Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Mô tả BST Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tài liệu của quý bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở thành bộ sưu tập dưới đây. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở
và tuyển sinh trung học phổ thông
–––––––––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 2 năm 1999 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Quyết định số 08/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2001, Quyết định số 15/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản