Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Mô tả BST Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 7
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình trung học cơ sở;
Căn cứ vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản góp ý của ủy viên Hội đồng;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo Chương trình trung học cơ sở đã ban hành theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Số lượng các hạng mục thiết bị trong bản Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 7 được tính như sau: Trường có từ 1 đến 3 lớp 7 được đầu tư một bộ, trường có từ 4 đến 8 lớp 7 được đầu tư 2 bộ, trường có từ 9 lớp 7 trở lên được đầu tư 3 bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục trung học cơ sở căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành, chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường trung học cơ sở kể từ năm học 2003 – 2004.
Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, các vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Lê Vũ Hùng

Đồng bộ tài khoản