Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về đào tạo trung học chuyên nghiệp hệ tại chức, chuyên tu, vừa học vừa làm trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản