Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục

Mô tả BST Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ, chính sách của pháp luật.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÓA MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 46/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản