Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Mô tả BST Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Đến với BST Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của thư viện eLib dưới đây, các bạn sẽ cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định mới nhất hiện nay. Nhanh tay download về tham khảo các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG NĂM 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản