Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT

Mô tả BST Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT

Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ GDĐT cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896);
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BCĐ896 ngày 19 tháng 3 năm 2014 Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản