Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
60
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Mô tả BST Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

BST Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib.vn của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ III (2004-2007) CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Biên bản Hội đồng thẩm định chương trình ngày 15 tháng 3 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên Trung học cơ sở.
Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị hữu quan chỉ đạo biên soạn tài liệu bồi dưỡng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản