Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học

Mô tả BST Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học

Nếu như bạn đang tìm Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học

Hy vọng rằng BST Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công việc tốt hơn.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ; Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản