Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
442
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mô tả BST Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục cũng như các qui định của Bộ GD ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng vào quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chung về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 48/2000/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2000 về Quy chế đánh giá xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học và quyết định số 05/2007QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản