Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

Mô tả BST Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Các tài liệu trong BST giúp các bạn cập nhật các thông tin, các quy định do Nhà nươc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016;
Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục;
Theo Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân chưa được đào tạo chuẩn hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm và các trường đại học, cao đẳng có khoa sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản