Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp của thư viện eLib dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THAO ĐIỀN KINH VÀ THỂ THAO QUỐC PHÒNG SINH VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ V-2001
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 20-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V năm 2001.
Điều 2. Điều lệ có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Hội thao.
Điều 3. Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- BT. Nguyễn Minh Hiển "để báo cáo"
- Các Thứ trưởng "để báo cáo"
- Ban Khoa giáo TW "để báo cáo"
- Uỷ ban TDTT "để báo cáo"
Lưu VP Bộ, Hội, Vụ GDTC, Vụ GDQP KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản