Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Mô tả BST Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh sau đại học của thư viện eLib dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 16/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2001 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 19/2002/QĐ-BGDĐT ngày 9/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đạo tạo)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
1. Điểm a khoản 3 Điều 5 sửa đổi như sau:
a. Về văn bằng: người dự thi đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành này phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu hoặc tại chức; đã qua chương trình bổ túc kiến thức của chuyên ngành dự thi. Chương trình bổ túc kiến thức này do cơ sở đào tạo quy định.
2. Khoản 2 Điều 8 bỏ cụm từ "Dưới 40 tuổi".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Văn Nhung
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản