Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
90
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng

Mô tả BST Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tài liệu của quý bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng thành bộ sưu tập dưới đây. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THUỘC KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thuộc Khối ngành Sư phạm ngày 27 tháng 12 năm 2006;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thuộc khối ngành Sư phạm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn các đại học, học viện các trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non xây dựng chương trình giáo dục cụ thể, tổ chức biên soạn các giáo trình theo quy định.
Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản