Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
104
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học

Mô tả BST Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học

Đây là một trong những quyết định trích từ BST Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Biên bản ngày 21/11/2003 của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, trường đại học, trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tổ chức xây dựng và ban hành các chương trình giáo dục của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản