Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các trường đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các trường đại học

Mô tả BST Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các trường đại học

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các Đại học thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các trường đại học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các trường đại học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM Y TẾ TRONG CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản